FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

28.02.2005.
Projekat je postavljen

Dokumentacija

SCH: ativ_sch.pdf

PCB: ativ_pcb.pdf

Spisak komponenti:
nema

Ostalo:
Ovde možete preuzeti izgled prednje maske

Download sekcija

Software:
Novo!
Ativ3_373_Install.exe

Stare verzije:
sht11_ativ_1602.exe

Firmware:
nije besplatan (email)

Slični projekti
Prenosni Akviziter Temperature i Vlažnosti vazduha sa LCD prikazom - ATIV
Revizija: 1.2
Datum: 28.02.2005.
   

Predlažemo vam da pogledate novu verziju ovog uređaja pod oznakom ATIV3 sa dodatnim poboljšanjima na ovom linku. Ova verzija se više ne preporučuje za izradu. Za korisnike koji je već poseduju, predlažemo da obavezno instaliraju novu verziju softvera sa ovog linka

Uređaj je namenjen za autonomno merenje i snimanje temperature i relativne vlažnosti vazduha bez prisustva PC računara sa memorijom dovoljnom za neprekidan rad do 3 godine.

Ovde možete pogledati GALERIJU fotografija ATIV uređaja


Fizički izgled uređaja
Uređaj je konstruisan sa ciljem da se koristi kao prenosni merač temperature i vlažnosti vazduha. Upotreba senzora SHT11 kao davača, čini ovaj uređaj ozbiljnim kandidatom da prevaziđe amaterski okvir. Bitna karaktersitika ovog senzora je da ga nije potrebno baždariti, a tačnost i preciznost je znatna. Uređaj poseduje "user-frendly" menije za podešavanje parametara, zatim mod za prikaz nasnimljenih veličina koje smo merili, kao i prebacivanje nasnimljenih podataka na PC računar posredstvom RS232 interfejsa.

Karakteristike uređaja:

Napon napajanja: 9V (30mA-150mA u zavisnosti od podešenog intenziteta pozadinskog osvetljenja LCD-a)
Prikaz: Smart LCD modul (Hitachi HD44780 kompatibilan) 2x16 karaktera
Merna sonda: Inteligentni senzor za merenje temperature i relativne vlaznosti SHT11
Komanda: Četiri tastera: LEVO, DESNO, GORE, DOLE
Čuvanje podataka: Koristi se interna EEPROM memorija kapaciteta 64kb što je dovoljno za neprekidan rad i do 3 godine.
Merenje: Temperatura: -40 °C - 99°C; Vlažnost: 1 - 99%
Tačnost: Temperatura: ±0.5°C @ 25°C Vlažnost: ±3.5 % RH
Rezolucija merenja: 0.1°C Temperatura i 0.1% RH
Sat relanog vremena: Interni sa back-up baterijom
Ostalo: Mogućnost uključenja alarma prepunjenosti memorije, zatim moguće je podešavanje intenziteta pozadinskog osvetljenja LCD-a, pregled snimljenih veličina na samom uređaju, PC link za prenos podataka....
Vreme odziva: 1 sekunda

HARDWARE: rev 1.2

Uređaj se sastoji od PIC16F876A mikrokontrolera, zatim EEPROM memorije 24LC512 (64x8kbita), Dallas DS1307 RTC-a, i kola za RS232 prilagodjenje napona. LCD je na uređaj povezan u 4-bitnom modu čime je za njegovo povezivanje iskorišćen minimalni broj pinova, ukupno 6. Postoji BIPER kojim se zvučnom indikacijom detektuje pritisak na neki od tastera, kao i zvučn aupozorenja o prepunjenosti memorije i slično. Električna šema uređaja data je na slici 1.


Sl 1. Električna šema uređaja
Za detalje možete kliknuti na sliku, pri čemu će se otvoriti PDF fajl.


Sl 2. Izgled štampane pločice uređaja ATIV v1.2
Na štampanoj pločici smeštena je većina komponenata. LCD se priključuje na konektor SV2, a senzor SHT11 na SV3. Opciono je moguće povezati BCK_K izvod na KATODU pozadinskog osvetljenja LCD-a čime se dobija mogućnost regulacije osvetljaja LCD-a.

Zip arhivu sa nacrtima štampanih pločica možete preuzeti ovde.

Izgled prednje maske za uređaj ATIV v1.2
Klikom na sliku možet download-ovati PDF fajl.

FIRMWARE ver 2.0

OSNOVNI PRIKAZ

Pri uključenju uređaja osnovni prikaz izgleda kao na slici 3: Ukoliko sada pritisnemo taster GORE započećemo snimanje izmerenih vrednosti na zadati period. Pri tome ćemo imati indikaciju da je uzorkovanje u toku i na mesto datuma poruke o tekućem broju zapisa BZ, preostaloj memoriji, Broju mernih zapisa RN, itd. Ukoliko zaustavimo snimanje tasterom DOLE, i ponovo pokrenemo snimanje tasterom GORE, Broj Zapisa (BZ) će se uvećati za jedan, čime je moguće kansije lako pretraživati i pregledavati bazu, ukoliko imamo više mernih tačaka (mesta). Record Number (RN) označava ukupan broj zapisanih merenja.


Sl 3. Izgled osnovnog prikaza uređaja ATIV v1.2
U gorenjem levom uglu LCD-a prikazano je tekuće vreme a ispod njega i tekući datum. Sa desne strane su u gornjem delu izmerena temperatura i u donjem izmerena relativna vlažnost vazduha u procentima RH.

PODEŠAVANJE KROZ MENIJE

Uređaj je moguće podešavati jednostavnim pritiskom tastera LEVO ili DESNO. Time ulazimo u menije od 1-9 koji su dati u tabeli ispod. Podešavanje željenog parametra vršimo tasterima DOLE i GORE. Ukoliko je tastatura neaktiva duže od osam sekundi a nalazimo se u nekom od menija za podešavanje, na LCD-u će se vratiti osnovni prikaz.

U tekućoj verziji firmwera postoje sledeće meniji za podešavanje uređaja:

#Menija
Izgled menija na LCD-u
Opis menija
1.

Podešavanje sata realnog vremena (Tasteri GORE, DOLE, LEVO, DESNO)
2.

Odabiranje perioda semplovanja (tasteri GORE, DOLE). U gornjem desnom uglu dobijamo informaciju o ukupnom vremenu za snimanje u zavisnosti od memorije.
3.

Ukoliko želimo da obrišemo kompletnu memoriju, u ovom meniju potrebno je da istovremeno pritisnemo tastere GORE i DOLE (UP i DN).
4.

Prikaz preostale memorije koju imamo na raspolaganju. 100% znači da je memorija prazna. (U ovom meniju nemamo podešavanja)
5.

Ukoliko je MEMORYFull alarm uključen, pri kritičnoj popunjenosti memorije dobićemo zvučno upozorenje. (podešavanje vršimo GORE DOLE tasterima)
6.

Ukoliko je BIPPER uključen zvučna indikacija će biti prisutna. Voditi računa da BIPPER mora biti uključen da bi alarmiranje radilo.
7.

InfoMENI. Ovde možemo videti informacije i BrojuZapisa, popunjenosti MEMorije, Broju nasnimljenih tačaka (RN), Periodu Semplovanja i slično....
8.

Podešenje intenziteta LCD pozadisnkog osvetljenja. Pogodno za štednju baterije, ukoliko se uređaj ne napaja iz električe mreže.
9. Ukoliko je AUTONastavak uključen, pri nestanku napona napajanja i ponovnom dolasku, uređaj će nastaviti sa snimanjem.

PREGLED ZAPISA

Ukoliko u osnovnom prikazu istovremeno pritisnemo tastere LEVO i DESNO, ulazimo u meni za pregled zapisa na samom uredaju. Kako je mikrokontroler skromnih mogucnosti ovo je relaizovano po principu da se odabira broj zapisa i zatim pritiskom na taster DESNO ulazimo u ceo taj zapis na njegov pocetak. Sada tasterima GORE i DOLE možemo se kretati po bazi sa vremenom i datumom i kada dodemo do tacke od interesa ponovnim pritiskom na taster DESNO na LCD-u ce se pojaviti numericki i bargraf prikza izmerenih velicina temperature i relativne vlažnosti vazduha za odabrani datum/vreme. Izgled ovog menija prikazan je u nastavku u tabeli:

#Menija
Izgled menija na LCD-u
Opis menija
1.

Odabiranje Broja Zapisa koji je od interesa (tasterima GORE, DOLE)
2.

Tasterima GORE i DOLE krećemo se po bazi datuma i vremena.
3.

Tasterom DESNO ulazimo u prikaz veličina za odabrani datum/vreme.

Ukoliko želim da izađemo iz menija za PREGLED ZAPISA pritiskamo istovremeno tastere LEVO i DESNO

SOFTWARE: ver 1.6.02 (avgust 2004.)

Za opsluživanje ATIV uređaja na PC računaru, napravljeni su programi ATIV Komunikacija i ATIV Analiza. Oba se nalaze u istom instalacionom paketu koga možete preuzeti sa linka niže. Prvi omogućava da se u realnom vremenu prate merene veličine na PC računaru (Slika-4.1), zatim isčitavanje podataka iz uređaja i njihovo snimanje, Export u DTS i RTF fajlove (Slika-4.2), kao i njihov tabelarni pregled u samom programu. Možemo pogledati i status saamog uređaja: podešeni period semplovanja, preostalu memoriju, broj zapisa (Slika-4.3). Takođe u samom programu postoji i opcija sinhronizacije časovnika realnog vremena u uređaju, sa vremenom podešenim na PC računaru (Slika-4.4).


Slika-4.1


Slika-4.2


Slika-4.3

Slika-4.4

Na slikama je prikazan softver ATIV Komunikacija kojim je moguće pratiti merene veličine u realnom vremenu kao i isčitavanje podataka iz uređaja.

Klikom na pojedinačne slike možete videti i krupnije detalje.

ATIV analiza je softver koji omogućava grafički prikaz nasnimljenih podataka. On ima osnovne funkcije za manipulaciju nad grafikom: zumiranje, pomeranje kao i odabiranje pojedinačnih zapisa u okviru jednog nasnimljenog DTS fajla. Ovako prikazan grafik možete i odštampati čime je dokumentacija u potpunosti završena.


Slika-4.5
Na slici je prikazan softver ATIV Analiza kojim je moguć grafički pregled DTS zapisa koji su nasnimljeni ATIV Komunikacija programom.

Klikom na sliku možete videti i krupnije detalje.

Novo!!
Preporučujemo da preuzmete novu verziju softvera ukoliko posedujete ATIV uređaj. Za nove korisnike, preporučujemo da pogledaju ATIV3 uređaj.

Instalacionu arhivu novog softvera ATIV3 (WinXP, WinME, Win98) možete preuzeti ovde.

Firmware nije besplatan i ukoliko ste zainteresovani da naručite mikrokontroler ili HEX datoteku možete se obratiti na sledeću email adresu: npejcic@epraktikum.iz.rs

Ukoliko postoje nejasnoće u vezi projekta obratiti na sledeću email adresu: npejcic@epraktikum.iz.rs

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 13:01:02