FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

10.11.2007.
Postavljeno PDF uputstvo za upotrebu ATIV3 uređaja

04.11.2007.
Projekat je postavljen

Dokumentacija

SCH: ativ3_sch.pdf

PCB: u pripremi

Uputstvo za podešavanje: Strana 1
Strana 2

Spisak komponenti:
nema

Download sekcija

Software:
ATIVSoftware_Install.exe

Firmware:
nije besplatan (email)

Slični projekti
Akviziter Temperature i Vlažnosti vazduha sa LCD prikazom - ATIV 3
Revizija: 3.1
Datum:10.11.2007.
  Uređaj je realizovan u saradnji sa
Nova elektronikom, tako da je i komercijalno dostupan

Uređaj je namenjen za autonomno merenje i snimanje temperature i relativne vlažnosti vazduha bez prisustva PC računara sa memorijom dovoljnom za neprekidan rad do Maksimalno 3 godine. verzija ATIV3 donosi niz poboljšanja, kozmetičke promene, a upotrebljen je i GENERACIJSKI nov Mikrokontroler PIC16F886 koji čini ovaj uređaj još stabilnijim i jednostavnijim

Ovde možete pogledati GALERIJU fotografija ATIV 3 uređaja


Fizički izgled uređaja
Uređaj je konstruisan sa ciljem da se koristi kao autonomni merač-akviziter temperature i relativne vlažnosti vazduha. Upotreba senzora SHT11 kao davača, čini ovaj uređaj ozbiljnim kandidatom da prevaziđe amaterski okvir. Bitna karaktersitika ovog senzora je da ga nije potrebno baždariti, a tačnost i preciznost je znatna. Uređaj poseduje "user-frendly" menije za podešavanje parametara, zatim mod za prikaz nasnimljenih veličina koje smo merili, kao i prebacivanje nasnimljenih podataka na PC računar posredstvom RS232 interfejsa.

Karakteristike uređaja:

Napon napajanja: 220V ~ (potrošnja 3W)
Prikaz: Smart LCD modul (Hitachi HD44780 kompatibilan) 2 reda sa po 16 karaktera
Merna sonda: Inteligentni senzor za merenje temperature i relativne vlaznosti SHT11
Komanda: Četiri tastera za podešavanje uređaja: LEVO, DESNO, GORE, DOLE
Čuvanje podataka: Koristi se interna memorija kapaciteta 64kb što je dovoljno za neprekidan rad i do 3 godine.
Merenje: Temperatura: -40 °C - 99°C; Vlažnost: 1 - 99%
Tačnost: Temperatura: ±0.5°C @ 25°C Vlažnost: ±3.5 % RH
Rezolucija merenja: 0.1°C Temperatura i 0.1% RH
Konekcija na PC računar: RS232 (opciono Bežični prenos do max. 1600m)
Sat relanog vremena: Interni sa back-up baterijom (autonomija 3 godina)
Ostalo: Mogućnost uključenja alarma prepunjenosti memorije, oguće je podešavanje intenziteta pozadinskog osvetljenja LCD-a, pregled snimljenih veličina na samom uređaju, PC link za prenos podataka na PC računar....
Vreme odziva: 1 sekunda

HARDWARE: rev 3.1

Uređaj se sastoji od PIC16F886 mikrokontrolera, zatim EEPROM memorije 24LC512 (64x8kbita), Dallas DS1307 RTC-a, i kola za RS232 prilagodjenje naponskih nivoa MAX232. LCD je Hitachi HD44780 kompatibilan, a na uređaj se povezuje u 4-bitnom modu čime je za njegovo povezivanje iskorišćen minimalni broj pinova, ukupno šest. Postoji interni BIPER kojim se zvučnom indikacijom detektuje pritisak na neki od tastera, kao i zvučna upozorenja o prepunjenosti memorije i slično. Električna šema uređaja data je na slici 1.


Sl 1. Električna šema uređaja
Za detalje možete kliknuti na sliku, pri čemu će se otvoriti PDF fajl.

FIRMWARE ver 3.4

OSNOVNI PRIKAZ

Pri uključenju uređaja osnovni prikaz izgleda kao na Slici 3. Ukoliko sada pritisnemo taster GORE započećemo akviziciju (snimanje) izmerenih vrednosti na zadati period. Pri tome ćemo imati indikaciju da je akvizicija u toku i na mesto datuma, smenjivaće se poruke o tekućem broju zapisa BZ, zauzetosti memorije, broju memorisanih uzoraka RN, itd. Ukoliko zaustavimo snimanje tasterom DOLE, i ponovo pokrenemo snimanje tasterom GORE, Broj Zapisa (BZ) će se uvećati za jedan, čime je moguće pri naknadnoj analizi lako pretraživati i pregledavati bazu, a time razdvajamo veći broj mernih sesija. Record Number (RN) označava ukupan broj memorisanih uzoraka.


Sl 3. Izgled osnovnog prikaza uređaja ATIV 3 fv3.4
U gorenjem levom uglu LCD-a prikazano je tekuće vreme i ispod njega tekući datum. Sa desne strane su u gornjem delu izmerena temperatura, a u donjem izmerena relativna vlažnost vazduha u procentima RH.

PODEŠAVANJE KROZ MENIJE

Uređaj je moguće podešavati jednostavnim pritiskom tastera LEVO ili DESNO. Time ulazimo u menije od 1-9 koji su dati u tabeli ispod. Podešavanje željenog parametra vršimo tasterima DOLE i GORE. Ukoliko je tastatura neaktiva duže od osam sekundi a nalazimo se u nekom od menija za podešavanje, na LCD-u će se vratiti osnovni prikaz.

U tekućoj verziji firmwera postoje sledeće meniji za podešavanje uređaja:

Br.Menija
Izgled menija na LCD-u
Opis menija
1.

Podešavanje sata realnog vremena (Tasterima GORE, DOLE, LEVO, DESNO)
2.

Odabiranje perioda semplovanja (tasteri GORE, DOLE). U gornjem desnom uglu dobijamo informaciju o ukupnom vremenu za snimanje u zavisnosti od memorije.
3.

Ukoliko želimo da obrišemo kompletnu memoriju, u ovom meniju potrebno je da istovremeno pritisnemo tastere GORE i DOLE (UP i DN).
4.

Prikaz koliko je memorije zauzeto podacima. Ukoliko je memorija 100% popunjena, akvizicija se automatski zaustavlja. (U ovom meniju nemamo podešavanja)
5.

Ukoliko je MEMORYFull alarm uključen, pri kritičnoj popunjenosti memorije dobićemo zvučno upozorenje. (podešavanje vršimo GORE DOLE tasterima)
6.

Ukoliko su Zvučni signali uključeni, zvučna indikacija će biti prisutna. Voditi računa da BIPPER mora biti uključen da bi alarmiranje radilo.
7.

InfoMENI. Ovde možemo videti informacije i BrojuZapisa, popunjenosti MEMorije, Broju nasnimljenih tačaka (RN), Periodu Semplovanja i slično....
8.

Podešenje intenziteta LCD pozadisnkog osvetljenja. Pogodno za štednju baterije, ukoliko se uređaj ne napaja iz električe mreže.
9. Ukoliko je AUTONastavak uključen, pri nestanku napona napajanja i ponovnom dolasku, uređaj će nastaviti sa snimanjem.


Ovde možete preuzeti PDF Uputstva za podešavanje uređaja:


Uputstvo za podešavanje uređaja ATIV 3 fv3.4
Strana 1

Uputstvo za podešavanje uređaja ATIV 3 fv3.4
Strana 2

PREGLED ZAPISA na samom uređaju ATIV3

Ukoliko u osnovnom prikazu istovremeno pritisnemo tastere LEVO i DESNO na uređaju, ulazimo u meni za pregled zapisa. Kako je mikrokontroler skromnih mogućnosti, u odnosu na PC računa, ovo je realizovano po principu da se odabira broj zapisa i zatim pritiskom na taster DESNO ulazimo u ceo taj zapis na njegov početak. Sada tasterima GORE i DOLE možemo se kretati po memorisanim vrednostima, gde se pritom prikazuju datum i vreme, i kada dođemo do tačke od interesa ponovnim pritiskom na taster DESNO na LCD displeju će se pojaviti numerički i bargraf prikaz izmerenih veličina temperature i relativne vlažnosti vazduha za odabrani datum i vreme. Izgled ovog menija kao i primer odabrane tačke iz memorije prikazan je na sledećim slikama:

Br.Menija
Izgled menija na LCD-u
Opis menija
1.

Odabiranje Broja Zapisa koji je od interesa (tasterima GORE, DOLE)
2.

Tasterima GORE i DOLE krećemo se po bazi datuma i vremena.
3.

Tasterom DESNO ulazimo u prikaz veličina za odabrani datum/vreme.

Ukoliko želim da izađemo iz menija za PREGLED ZAPISA pritiskamo istovremeno tastere LEVO i DESNO

SOFTWARE: ver 3.7.3 (novembar 2007.)

Za opsluživanje ATIV3 uređaja na PC računaru, izrađeni su programi ATIV3 Komunikacija i ATIV3 Analiza. Oba se nalaze u istom instalacionom paketu koga možete preuzeti sa linka niže. Prvi omogućava da se u realnom vremenu prate merene veličine na PC računaru (Slika-4.1), zatim da se podaci iz interne memorije uređaja isčitaju na PC računar i arhiviraju popotrebi (Slika-4.2). Takođe program omogućava elementarna podešavanja uređaja, kao što su START/STOP akvizicija, i perioda uzimanja uzoraka (Slika-4.3). Dodatno, ATIV3 Komunikacija omogućava da se preuzeti podaci Exportuju u DTS i RTF fajlove (Slika-4.2), kao i njihov tabelarni pregled u samom programu. Možemo pogledati i status samog uređaja: podešeni period semplovanja, zauzetost memorije, broj zapisa (Slika-4.3). Ukoliko želimo, klikom na jedno dugme možemo izvršiti sinhronizaciju časovnika realnog vremena u uređaju, sa vremenom podešenim na PC računaru (Slika-4.4).


Slika-4.1


Slika-4.2


Slika-4.3

Slika-4.4

Na slikama je prikazan softver ATIV3 Komunikacija kojim je moguće pratiti merene veličine u realnom vremenu kao i isčitavanje podataka iz uređaja.

Klikom na pojedinačne slike možete videti i krupnije detalje.

ATIV3 analiza je softver koji omogućava grafički prikaz nasnimljenih podataka. On ima osnovne funkcije za manipulaciju nad grafikom: zumiranje, pomeranje kao i odabiranje pojedinačnih zapisa u okviru jednog nasnimljenog DTS fajla. Ovako prikazan grafik možete i odštampati čime je dokumentacija u potpunosti završena.


Slika-4.5
Na slici je prikazan softver ATIV3 Analiza kojim je moguć grafički pregled DTS zapisa koji su isčitani i arhivirani kao DTS fajl, ATIV3 Komunikacija programom.

Klikom na sliku možete videti i krupnije detalje.


Instalacionu arhivu ATIV3 softvera (podržani su WinXP, WinME, Win98) možete preuzeti ovde.

Firmware nije besplatan i ukoliko ste zainteresovani da naručite mikrokontroler ili HEX datoteku možete se obratiti na sledeću email adresu: npejcic@epraktikum.iz.rs

Ukoliko postoje nejasnoće u vezi projekta obratiti na sledeću email adresu: npejcic@epraktikum.iz.rs

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 13:01:02